آموزش نحوه وضو گرفتن

آموزش تصویری از طرز صحیح وضو گرفتن, آموزش کامل وضو گرفتن

 

چگونه وضو بگیریم؟

بهتر است، پیش از وضو، دستها را تا مچ بشوییم، ولی این شستن، جزو اعمال وضو نمی باشد.

.

 عکس   آموزش تصویری از طرز صحیح وضو گرفتن, آموزش کامل وضو گرفتن

پس اینگونه وضو می گیریم:

پیش از هر چیز نیت می کنیم، یعنی با قصد انجام وضو و برای اطاعت از دستور خداوند عالم، وضو را آغاز می کنیم.
۱- به نیت وضو صورت را از بالا به پایین – از جایی که موی سر روییده تا چانه – می شوییم.

 عکس   آموزش تصویری از طرز صحیح وضو گرفتن, آموزش کامل وضو گرفتن
۲- پس از شستن صورت، دست راست را از آرنج تا نوک انگشتان، از بالا به پایین، می شوییم.

 عکس   آموزش تصویری از طرز صحیح وضو گرفتن, آموزش کامل وضو گرفتن
۳- بعد از شستن دست راست، دست چپ را مانند دست راست می شوییم.

 عکس   آموزش تصویری از طرز صحیح وضو گرفتن, آموزش کامل وضو گرفتن
۴- بعد از شستن صورت و دست ها با رطوبتی که بر دست مانده، جلوی سر را مسح می کنیم؛
یعنی دست را بر سرگذاشته و کمی به طرف پیشانی می کشیم.

 عکس   آموزش تصویری از طرز صحیح وضو گرفتن, آموزش کامل وضو گرفتن
۵- پس از مسح سر، پای راست را از نوک انگشت تا آخر روی پا (مفصل) مسح می کنیم.

 عکس   آموزش تصویری از طرز صحیح وضو گرفتن, آموزش کامل وضو گرفتن
۶- و در پایان پای چپ را مانند پای راست مسح می کنیم و با این عمل وضو تمام می شود.

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1640.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1456.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_883.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1231.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1066.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1604.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1769.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_672.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_961.gif

http://www.nosh.ir/wp-content/uploads/2013/08/uc_1858.gif